Mindenkinek joga van ahhoz, hogy valamely perben a jogait és kötelezettségeit bíróság ésszerű határidőn belül bírálja el. Ez az alkotmányos alaptétel eddig nem igazán volt feltöltve tartalommal és a peres felek csak nemzetközi bíróság előtt tudták érdemben érvényesíteni e jogukat. Ez fog megváltozni 2022. január 1. napján, amikor várhatóan hatályba lép a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos kártalanításról szóló törvény. De hogyan változik a jogérvényesítés és mennyi az ára a jogsértésnek? E cikkünkben ezekre a kérdésekre keressük a választ.

Magyarországot az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) számos esetben marasztalta el a fenti jogsértés miatt. A döntések rendszerint kitértek arra, hogy a magyar jogban eddig nem volt eszköz a magyar állam felelősségre vonására, így a jogkereső kénytelen volt nemzetközi fórum előtt érvényesíteni igényeit. Ezt célozza kezelni az új törvény, amely ugyan az EJEB gyakorlata szerint kívánatos mérték alatti, de mégis kártalanítást nyújt azon feleknek, akiknek az ügye ésszerű időn túl elhúzódott. Mennyi az ésszerű idő? Egyes perek egy-két tárgyalás alatt lezajlanak, más perek évekig, akár több mint 10 évig is lehúzódnak, megint más perek akár több alkalommal is elsőfokú bíró elé kerülnek a bíróság hibája miatt. Kinek, mi az ésszerű?

A kihirdetett törvény szerint főszabályként az alábbi határidő minősülnek ésszerűnek:

Elsőfokú eljárás 30 hónap
Fizetési meghagyással indult elsőfokú eljárás 36 hónap
Másodfokú eljárás 18 hónap
Felülvizsgálati eljárás 12 hónap

 

Egyes perekben azonban a pertartamok ennél alacsonyabbak:

Pertípus Elsőfokú pertartam

(zárójelben, ha a pert fizetési meghagyás előzte meg)

Másodfokú pertartam Pertartam a jogerős döntésig Felülvizsgálati eljárás
Munkaügyi perek 18 (24) hónap 12 hónap 36 hónap 6 hónap
Személyi állapotot érintő perek 18 (24) hónap 12 hónap 36 hónap 6 hónap
Sajtó-helyreigazítási perek 18 (24) hónap 12 hónap 36 hónap 6 hónap

 

Lényeges eltérés az EJEB gyakorlatától, hogy a kihirdetett törvény nem rendeli beszámítani a fenti pertartamba az eljárás felfüggesztése alatt eltelt időt.

A kihirdetett törvény alapján vagyoni elégtétel kell megítélni minden olyan naptári napért, amikor a pertartam, vagy az egyes szakaszok tartama a fenti táblázatokban meghatározott időtartamot meghaladja.

Sajnos a fenti szabályozás előremutató jellege a kártalanítás mértékének meghatározásakor már félresiklott. A kártalanítás összege ugyanis a fentebb meghatározott ésszerű időt meghaladó naptári naponként 400.- Ft, amely jelentősen alulmarad az EJEB által eddig jellemzően alkalmazott összegektől. Például egy, az ésszerű időt 2 évvel meghaladó per esetén az új jogszabály kevesebb, mint 300 ezer forintnyi kártalanításra fogja jogosítani az érintett felet, míg az EJEB hasonló esetben több ezer eurós kártérítést ítélne meg. Mivel azonban az EJEB eljárását csak nemzeti szabályozás hiányában lehet igénybe venni, érdemes még a törvény hatályba lépése előtt az EJEB-hez fordulni.