Kevésbé elterjedt a köztudatban az, hogy a munkáltatónak üzemi baleset bekövetkezése esetén nemcsak a munkavállalóval, hanem az állammal szemben is keletkezhet fizetési kötelezettsége: amellett, hogy a munkáltató a balesetet szenvedett munkavállaló részére kártérítés fizetésére lehet köteles, bizonyos feltételek mellett ápolási költségeit is meg kell térítenie a költségvetés felé.

Az egészségbiztosítási törvény szerint a munkáltató köteles megtéríteni az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedések miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást, ha a baleset vagy megbetegedés annak a következménye, hogy a munkáltató vagy megbízottja a reá nézve kötelező munkavédelmi szabályokban foglalt kötelezettségének nem tett eleget, illetőleg, ha a munkáltató vagy alkalmazottja (tagja) a balesetet szándékosan idézte elő. E rendelkezés azért lehet újdonság többeknek, mert – bár egy húsz éve változatlanul hatályban lévő szabályról van szó – annak alkalmazása nem volt gyakori. Ám a hatóság legújabb gyakorlata azt mutatja, hogy az állam e visszatérítési igényét egyre gyakrabban érvényesíti a foglalkoztatókkal szemben.

Az irányadó bírói gyakorlat szerint a munkáltató az üzemi baleset vagy foglalkozási betegség miatt felmerült egészségbiztosítási ellátást a sérelmet szenvedett munkavállaló közrehatására tekintet nélkül köteles megtéríteni, kivéve, ha a munkavédelmi szabályt kizárólag maga a balesetet szenvedett munkavállaló szegte meg vagy mulasztotta el – ebben az esetben a munkáltató mentesül a megtérítési felelősség alól.

A munkavédelmi előírások nagy odafigyelést követelnek meg a munkáltatóktól. A munkáltatók kötelesek a munkavállalók számára oktatást adni az adott munkahelyen való biztonságos munkavégzés feltételeiről, méghozzá nem csupán a munkába álláskor, hanem a munkakörülmények változása (így pl. munkahely vagy munkakör megváltozása, vagy új munkaeszköz üzembe helyezése) esetén is. Az oktatás megtörténtét a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni. A munkavállaló köteles továbbá az adott munkahely esetében szükséges egyéni védőeszközöket biztosítani, mi több, használatukat megkövetelni.

Amennyiben minden óvintézkedés ellenére mégis üzemi baleset következik be, a baleset részletes dokumentálása és az eset körülményeinek kivizsgálása, amit a munkáltató tehet. Ennek később azért is lehet jelentősége, mert a kormányhivatal döntése során alapul vett tényállás hiányos lehet, így azt a jogorvoslati eljárások során lehet kiegészíteni.