Megszűnt a korábban elrendelt ítélkezési szünet, így folytatódhatnak a bírósági ügyek, de lehetőleg mindent elektronikusan kell intézni. Számos egyéb eljárási szabály is módosult a járványra tekintettel.

Igazolási határidők

Valamennyi eljárással kapcsolatban általánosságban szabályozásra került, hogy a veszélyhelyzet ideje alatti a postai kézbesítés tekintetében a kézbesítési kifogás, valamint a veszélyhelyzet ideje alatti eljárási cselekmény elmulasztásának igazolása iránti kérelem előterjesztésének törvényben meghatározott határidejébe a veszélyhelyzet időtartama nem számít bele. Például, ha az adós a fizetési meghagyással szemben tizenöt napon belül önhibáján kívül nem nyújt be ellentmondást, akkor a mulasztás igazolására az általános szabályok szerint további tizenöt napja lenne, ez a határidő azonban csak a veszélyhelyzet lejártával indul majd el.

Polgári peres eljárások

A kormány 2020. március 15-i hatállyal rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el a koronavírus-járványra tekintettel. Az ítélkezési szünet lényege az, hogy ez idő alatt fő szabályként a bíróság nem tart tárgyalást és a határidők sem telnek. Lényeges ugyanakkor, hogy a felek továbbra is tehetnek nyilatkozatokat, illetve élhetnek kérelmekkel a perekben.

A rendkívüli ítélkezést kihirdető kormányrendelet azonban időközben hatályát vesztette, így az ítélkezési szünet megszűnt, helyette egy új kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni 2020. március 31-i hatállyal. Az új rendelkezések értelmében, a veszélyhelyzet a határidők folyását főszabály szerint nem érinti. Azonban a személyes kontaktussal járó eljárási cselekményeket jellemzően igyekeztek a jogalkotók elektronikus útra terelni.

Így a perfelvételt a perfelvételi tárgyalás mellőzésével kell lefolytatni azzal, hogy a bíróság szükség esetén további nyilatkozatok írásban történő benyújtására is felhívhatja a feleket. Személyes meghallgatás szükségessége esetén a nyilatkozatokat írásban kell beszerezni, vagy a személyazonosítást lehetővé tevő elektronikus eszköz igénybevétele útján kell beszerezni, és szükség szerint jegyzőkönyvben rögzíteni. Az érdemi tárgyalást is lehetőség szerint elektronikus hírközlő hálózat vagy más elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján kell megtartani, fellebbezési és a felülvizsgálati eljárásokban azonban a felek tárgyalás tartását nem kérhetik. További rugalmasságot biztosít, hogy az eljárás szünetelésének – a felek közös kérelmére – a veszélyhelyzet ideje alatt korlátlan számban van helye.

Közjegyzői nemperes eljárások

A veszélyhelyzet ideje alatti időpontra teljesítendő, személyes megjelentést igénylő eljárási cselekményeket a közjegyző elhalaszthatja, kivéve néhány eljárást, pl. amikor a közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek kérelmére pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, valamint a hitelbiztosítéki rendszerben történő regisztrációt és ezzel összefüggésben azonossági nyilatkozat tételét. A halasztásról a közjegyző az érintetteket értesíti, az el nem halasztott ilyen eljárási cselekmények elmulasztása esetén a mulasztás jogkövetkezményei nem alkalmazhatók.

Aláírás valódisága tanúsítása, valamint külföldi eljárásban történő felhasználás céljára peren kívüli eskü vagy fogadalom tételének tanúsítása során, ha jogszabály az okirat felolvasását, illetve megmagyarázását írja elő, a hang- és videókapcsolat folyamatos fenntartására alkalmas távközlési eszköz útján is történhet.

A veszélyhelyzet ideje alatt a közjegyzőt kérelmére a területi közjegyzői kamara elnöke mentesítheti a közreműködési kötelezettség alól. A mentesített közjegyző a mentesítés ideje alatt közjegyzői tevékenységet nem folytathat, a mentesítés ideje a mentesítéssel érintett ügyekben a határidőkbe nem számít bele. A mentesített közjegyzőkről az országos kamara a honlapján ad tájékoztatást.

A MOKK köteles gondoskodni a veszélyhelyzet ideje alatt is

  • a közvégrendelet megtételének, a végrendelet letétbe helyezésének,
  • a hitelbiztosítéki nyilvántartás működésének,
  • a fizetési meghagyásos eljárások kapcsán a MOKK rendszere működésének biztosításáról.