A közelmúltban az ügyészség egy nagy biztosító társasággal szemben nyert pert a Fővárosi Törvényszéken. A bíróság az ügyészi keresettel egyezően több ponton tisztességtelennek találta a biztosító társaság által alkalmazott általános szerződési feltételeket és azok semmisségét mondta ki.

A döntés értelmében semmis az a kikötés, amely szerint a biztosítóval szembeni igények az általános 5 évtől eltérően 1 év alatt évülnek el. Tisztességtelennek minősült az a kikötés is, amely szerint a kárfizetéshez feljelentést, nyomozás megszüntetéséről vagy felfüggesztéséről rendelkező határozatot megküldését, illetve a biztosítási eseménnyel kapcsolatos polgári-, illetve büntetőügy állásáról tájékoztatást követelt meg.

Tisztességtelen az a kikötés is, amely a kár kifizetésének időpontját az utolsó irat beérkezésétől számított 15 napon belülre határozta meg úgy, hogy a biztosító az irat beérkezését a biztosított felé nem igazolta vissza. Tisztességtelenek minősült az a kikötés is, hogy a biztosító a vagyontárgy értékcsökkenését nem téríti meg, ha az a rendeltetésszerű használatot nem befolyásolja.

Végül tisztességtelennek minősült az a kikötés is, amely szerint a biztosító nem téríti meg azt a kárt, amely a szerződéskötéskor már meglévő, a biztosító által is ismert hibák, hiányosságok, avulás, karbantartási kötelezettség elmulasztása, illetve építési, üzemeltetési szabályok be nem tartása miatt keletkezett.

Álláspontunk szerint időről-időre érdemes felülvizsgálni a biztosítási szerződéseket, akár a biztosító társaságok versenyeztetésével. A döntés rámutat arra is, hogy a lezárt és elutasított kifizetés sem bizonyosan végleges, ha az elutasítás oka tisztességtelen általános szerződési feltételre hivatkozással történt. Tehát ha a fenti okok bármelyikére hivatkozással utasította el a biztosító társaság a kárigényünket, akkor érdemes az általános szerződési feltételek tisztességtelenségére hivatkozva eljárást indítani vele szemben, melynek eredményessége esetén a biztosító kötelezhető a kárigény kifizetésére.