Egy új Európai Uniós irányelvnek köszönhetően 2018. július 1-jétől számos ponton kedvezőbb rendelkezések vonatkoznak majd az utazási szerződést kötött utazókra. Az irányelv átültetése kapcsán változnak többek között a tájékoztatásra és az utazásszervezők által okozott szerződésszegésre vonatkozó szabályok.

Az irányelv különböző szabályokat állapít meg utazási csomag és utazási csomagnak nem minősülő utazási szolgáltatás esetén. Előbbi esetében szigorúbb szabályok vonatkoznak az utazásszervezőkre. Általában az olyan utazások minősülnek utazási csomagnak, amelyek több napos szállást, az utazás helyszínére jutást szolgáló személyszállítást, esetleg valamilyen egyéb programot is tartalmaznak.

Nézzük előbb az utazási csomagnak nem minősülő szolgáltatások esetében milyen új szabályok léptek életbe július 1-től! Fontos követelmény, hogy a szerződés közérthető nyelven legyen megfogalmazva, valamint, ha a szerződéskötés személyesen történt, az utazó kérheti a szerződés nyomatott példányát, amelynek olvashatóságát biztosítani kell.

Szigorodtak az előlegre vonatkozó szabályok is. Az utazási iroda szerződéskötéskor csak a teljes díj 40%-ának megfelelő összeget követelheti előleg címén. Ennél magasabb összeg csak abban az esetben kérhető, ha a közreműködővel (pl.: szálloda, légitársaság) szigorúbb feltételek kötik az utazásszervezőt. A részvételi díjat a vállalkozás az utazás megkezdése előtt legfeljebb 30 nappal követelheti, kivéve ebben az esetben is, ha az utazásszervező és a közreműködő közti szerződés ettől eltér.

Az új szabályozás korlátozza az utazásszervező részéről történő egyoldalú díjemelést. A teljes díjat abban az esetben emelheti meg az utazási iroda, ha ez előre ki volt kötve a szerződésben. Emellett az emelés oka csak a személyeszállítás árának változása, harmadik fél által kivetett adók, illetékek vagy egyéb kötelező díjak emelése, illetve a deviza árfolyamváltozása lehet. Sőt, a díjemelés csak akkor érvényes, ha az utazásszervező legalább az utazás megkezdése előtt 20 nappal értesíti az utazót, megadja az áremelés okát és az emelés arányos az alapjául szolgáló költségekkel.

Szintén az utazók javát szolgálja, hogy az utazó átruházhatja a szerződését. Az átruházást legkésőbb az utazás megkezdése előtt 5 nappal be kell jelenteni az utazásszervezőnek. Csak olyan személynek értékesíthető az utazási szerződés, aki megfelel a szerződésben foglalt követelményeknek.

Az utazók javára történő eltérés a felmondásra vonatkozó rendelkezés is. Ennek alapján az utazó bármikor felmondhatja a szerződést, azonban amennyiben az utazási szerződés így rendelkezik, bánatpénzt kell fizetnie. Ennek összege azonban nem haladhatja meg az utazás összegét. Abban az esetben, ha az utazásszervező rajta kívülálló okból módosítja a szerződés lényeges elemét, bánatpénz fizetése nélkül állhat el az utazó. Az utazásszervező is felmondhatja a szerződést, de ez esetben helyettesítő szolgáltatást kell nyújtania, mégpedig az eredetivel azonos vagy magasabb színvonalon, ellenkező esetbena az utazó kérheti az eredeti és a helyettesítő szolgáltatás között fennálló különbözet értékét. Ha az utazásszervező nem tud ilyen szolgáltatást felajánlani vagy az utazó nem fogadja el azt, köteles a befizetett díjat megtéríteni az utazó részére.

A szerződésszegésből származó károkért való felelősség alól az utazásszervező csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegés az utazónak róható fel, vagy olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződésben foglalt utazási szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban és a szerződésszegést az utazásszervező észszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, vagy az elháríthatatlan volt, vagy elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt következett be.

Utazási csomag vásárlása esetén lényegesen szigorúbb szabályok vonatkoznak az utazási irodára. Ilyen esetben ugyanis az utazó részére biztosítani kell egy írásbeli tájékoztatót a fogyasztói jogokról. Az utazásszervező a szerződés megkötésekor vagy azt követően köteles haladéktalanul az utazó rendelkezésére bocsátani tartós adathordozón a szerződés egy példányát vagy az arról szóló visszaigazolást.

A díjemelésre vonatkozó szabályok is szigorúbbak: annak összege a teljes díj 8 %-ában van maximalizálva. Ha ennél magasabb összegű a díjemelés vagy a szolgáltatás lényeges elemében történik változás még az utazás megkezdése előtt, az utazó elállhat a szerződéstől bánatpénz megfizetése nélkül, vagy elfogadhatja a felajánlott másik szolgáltatást. Az emelésről és annak indokairól az utazásszervező köteles világos és közérthető módon tájékoztatni az utazót.

Az utazási iroda csak abban az esetben módosíthatja a szerződést, ha a módosításra való jogot a szerződésben a felek kikötötték. Abban az esetben, ha utazó mondja fel a szerződést, a bánatpénz összege csak indokolt mértékű lehet. Ez azt jelenti, hogy nem háríthatók át az utazókra azok a költségek, amelyek máshonnan megtérülnek az utazásszervező részére.

Ha az utazásszervező nem tudja biztosítani a szerződésben foglalt szolgáltatás teljesítését, fel kell ajánlania helyettesítő szolgáltatást az utazó részére, amit a utazó akár el is utasíthat, de csak abban az esetben, ha a helyettesítő szolgáltatás lényegesen eltér a szerződésben foglalttól, vagy nem kap megfelelő díjengedményt. Amennyiben egyáltalán nem sikerült orvosolni a panaszt, az utazó akár bánatpénz megfizetése nélkül is elállhat a szerződéstől, kártérítés és díjengedmény egyidejű követelésével.