Egy nemrégiben elfogadott törvénymódosítás több ponton is módosít a Cégtörvény rendelkezésein. Bővülnek a vezető tisztségviselők eltiltására vonatkozó szabályok.

A jelenleg hatályos Cégtörvény (Ctv.) úgy rendelkezik, hogy a cégbíróság eltiltja azt a személyt, aki kényszertörlési eljárás megindításakor, vagy azt megelőző évben volt a töröltcég vezető tisztségviselője, korlátlanul felelős tagja, illetve többségi befolyással rendelkező tagja. Az eltiltás időtartamaként 5 évet jelöl meg atörvény.

A frissen elfogadott törvényjavaslat a jelenlegi szabályozást differenciálja. Egyrészt meghatározza azon eljárások körét – az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás és az adószámtörléssel érintett cégek megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárás –, melyek lefolytatása kapcsán a kényszertörlési eljárás után alkalmazható az eltiltás.

Másrészt az eltiltás alkalmazhatóságát főszabályként leszűkíti a fenti eljárások megindításának időpontjában fennálló jogviszonyok esetére. Az eljárás megindítását megelőző egy évben vezető tisztségviselői pozíciót betöltő, korlátlanul felelős tag, illetve többségi befolyással rendelkező tag esetén pedig kivételesen, akkor lesz alkalmazható az eltiltás, ha a céggel szemben bejelentett követelések összege eléri a százezer forintot és a kényszertörlési eljárás időpontját megelőző egy évre vonatkozóan felmerül olyan adat, amely a cég által elkövetett mulasztásra utal. A régi szabályozás nem kötötte összeghatárhoz az eltiltást.

Az eltiltás időtartamára vonatkozóan is differenciáltabb szabályozás lép életbe január 1-jén, amely a bejelentett követelések összértékéhez fog igazodni. Ha a követelések összege nem haladja meg az ötszázezer forintot,1 évre tiltható el az adott személy, ötszázezer és hárommillió forint közötti követelések esetén ez az időtartam 3 év, míg a hárommillió forintot meghaladó követelések esetén 5 év.

Arra is lehetőséget fognak adni az új szabályok, hogy a cégbíróság mellőzze az eltiltást, ha a személy a cégbíróság felhívására nyilatkozik azokról az intézkedésekről, amelyeket annak érdekében tett, hogy a cég az őt terhelő kötelezettségeket teljesítse.

Plusz kötelezettségeket ró majd a törvény a céggel szemben követelést bejelenteni kívánó személyre is. Nemcsak a követelés összegéről kell nyilatkoznia a bejelentőnek, hanem meg kell adnia a követelés jogcímét, valamint keletkezésének és esedékességének időpontját is. A fenti szabályok alkalmazandók akkor is, ha a cégtörlésére felszámolási eljárás megszüntetését követően került sor, és a felszámolási eljárást kényszertörlési eljárás előzte meg.