A gazdasági szereplők közül sokan emlegetik már a vis maior helyzetre hivatkozást, mint mentesülési alapot valamilyen kötelezettség alól, akár csak időlegesen is. Eddig nincs egységes álláspont a jogi megítélés kapcsán, az jóllehet majd csak az esetleges peres ügyekben hozott bírói ítéletek mentén kristályosodik ki. A bíróságok a tapasztalatok szerint meglehetősen szigorúan vizsgálják a vis maior helyzetre való hivatkozást, így pl. a 2008-as gazdasági világválságot sem fogadták el általánosságban vis maiornak. Alábbiakban röviden összefoglaltuk, mely jogintézmények mentén látjuk reálisnak a koronás jogi helyzetek kezelését.

Főszabály szerint, a megállapodásoknak eleget kell tenni, ez az értelmük nyilvánvalóan, még akkor is, ha ez a felmerült kockázatért való helytállással jár az azt aláíró gazdasági szereplő részéről. Késedelem esetén, vagy ha az egyik fél nem olyan mennyiségben, esetleg nem olyan minőségben tud teljesíteni, mint ahogyan a szerződésben előírták, szerződésszegésről beszélünk. Ugyanakkor, a bevezetett hatósági intézkedések folytán már felmerültek és még felmerülhetnek a jövőben sajnos szép számmal, késedelmes szállítások vagy valamely országhatáron veszteglő szállítások, akadályoztatott alvállalkozók, lemondott utazások, szállások, becsődölt vállalkozások elapadó bérleti díjai.

Legelőször is, figyelemmel kell lenni arra, hogy bizonyos szerződésszegések mikortól láthatóak előre. Bár a COVID-19 vírus és a kialakult járványhelyzet előtt kötött szerződések esetében jól érvelhetünk amellett, hogy ez nem volt előre látható, de azóta már érdemes folyamatosan kommunikálnunk a szerződéses partnerünkkel és mindent meg kell tenni a károk elhárítása, illetve mérséklése érdekében.

Ha a szerződés problémássá vált, és már fennáll a szerződésszegés veszélye, elsősorban a szerződés szövegét szükséges vizsgálni. Kérdés tehát, hogy a megállapodás tartalmaz-e a vis maiorra vonatkozó érvényes kikötést, akkor a felekre elsődlegesen az abban foglalt jogkövetkezmények alkalmazandók. Ha azonban a szerződés nem tartalmaz vis maiorra vonatkozó szabályokat, vagy azok túl általánosak, akkor a jogkövetkezmények megállapításához a jogszabályokat szükséges figyelembe venni.

A Polgári Törvénykönyv a vis maior fogalmát konkrétan nem definiálja, azonban a bíróságok már meghatározták: a Kúria egy eseti döntése szerint a vis maior olyan mértékű, ellenálhatatlan erőt, eseményt jelent, amelyet senki sem tud elhárítani. A vis maior körébe tartozó események az érvényesen létrejött szerződés teljesítését nem csupán megnehezítik, hanem emberi erővel el nem hárítható módon lehetetlenné teszik. Véleményünk szerint az nem feltétlenül minősíthető vis maiornak, hogy az emberek a saját egészségüket féltve nem mennek vásárolni, kávézóba, étterembe, és emiatt drasztikusan visszaesik a forgalom, viszont a kijárást korlátozó intézkedések (tartósságuk esetén) már annak minősülhetnek.

A Polgári Törvénykönyv alapján, három jogintézmény alkalmazása jöhet szóba véleményünk szerint a koronás esetekben:

  • Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül azonban a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A szerződésszegés körülményeit minden esetben egyedileg kell mérlegelni az adott tényállás kapcsán és meg kell vizsgálni mindhárom feltétel teljesülését. A mentesülésre csak akkor van lehetőség, ha az említett körülmény a vírussal közvetlen összefüggésbe hozható, következményei észszerűen elvárható intézkedésekkel sem elháríthatóak, és az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható.
  • A Ptk. szerint, ha megállapodásban rögzített főszolgáltatás ellehetetlenül, akkor a szerződés megszűnik. Ebben az esetben a felek kötelesek elszámolni egymással, azaz a teljesítés lehetetlenné válása előtt nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni, a pénzbeli előlegek pedig visszajárnak. Csakhogy gyakran nem akarjuk, hogy a megállapodásunk megszűnjön partnerünkkel, érdemes ilyenkor átmeneti módosítások iránt tárgyalást kezdeményezni a partnerünkkel.
  • A szerződés bíróság általi módosítása is egy elméleti lehetőség a Ptk. alapján, tartós jogviszonyok esetén, ha a szerződés megkötését követően előállott egy olyan körülmény, amely a szerződéskötéskor nem volt előrelátható, nem a szerződő fél idézte elő, nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe, és a körülmény következtében a szerződés változatlan feltételek melletti teljesítése lényeges jogi érdekét sértené. A bírósági gyakorlatban a gazdasági körülmények akár drasztikus megváltozása is az üzleti kockázat része, ugyanakkor a Polgári Törvénykönyvhöz fűzött miniszteri indokolás és a szakirodalom a járványokat egységesen vis maiorként nevesíti. 

A bérleti szerződések vonatkozásában speciális rendeleti intézkedések is fennállnak. Ahogyan korábban írtuk, bizonyos ágazatokban az üzlethelységek tekintetében a felmondási jog jelenleg kizárt. A 2020. június 30-áig tartó és meghosszabbítható időszakban a turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokba tartozó bérlők és bérbeadók a szerződés megszüntetésének ezt a módját nem választhatják, a tilalom az azonnali hatályú (rendkívüli) felmondás lehetőségét is kizárja és a rendelkezés nem a felmondás közlését tiltja meg, hanem a bérleti szerződés hatályát tartja fenn a felmondás ellenére is a nevezett időszak végéig. Véleményünk szerint ez a rendelkezés a jelenlegi formájában nem védi meg a fenti ágazatokban működő, határozott idejű bérleti szerződésekkel kötelezett bérlőket a bérlő hibájából történő felmondás esetére szerződésben kikötött jogkövetkezményektől, ami tipikusan a határozott időből hátra lévő időszakra járó bérleti díjak egészben vagy részben történő megfizetése szokott lenni.

Ebben a jogalkalmazók számára is új helyzetben kérdéses, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben a fent említett jogkövetkezmények alkalmazása milyen mértékben fog jogvitákhoz vezetni, ezért érdemes kellő körültekintéssel, esetről esetre kezelni a felmerült problémás helyzeteket.