Adatkezelési tájékoztató a honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelésről

Az Illés és Németh Ügyvédi Társulás tagjai (a továbbiakban: külön-külön: az „Adatkezelő”, együtt: az „Adatkezelők”) a https://visegradlegal.hu/ oldal üzemeltetésével összefüggésben végzett adatkezelési tevékenységével kapcsolatban a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján az alábbi információkat bocsátja rendelkezésre.

Az Adatkezelők adatai

Adatkezelő neve Illés Ádám Ügyvédi Iroda Németh József Ügyvédi Iroda
Székhely 1052 Budapest Galamb utca 3. 6. em. 4. 1052 Budapest Galamb utca 3. 6. em. 4.
Weboldal https://visegradlegal.hu  https://visegradlegal.hu 
Postacím 1052 Budapest Galamb utca 3. 6. em. 4. 1052 Budapest Galamb utca 3. 6. em. 4.
E-mail cím illes@visegradlegal.hu nemeth@visegradlegal.hu
Képviselő neve Dr. Illés Ádám irodavezető ügyvéd Dr. Németh József irodavezető ügyvéd

 

Az Adatkezelők közös adatkezelőnek minősülnek, akik weboldal üzemeltetés formájában adatkezelési tevékenységet végeznek. Az Adatkezelők között létrejött megállapodás alapján a GDPR alapján fennálló, így különösen az érintett jogainak gyakorlásával és a 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő felelősségüket az alapján osztják meg, hogy az érintettel (illetve az érintett közreműködésével működő vállalkozás) melyik Adatkezelő rendelkezik ügyvédi megbízással, ennek hiányában az érintett melyik Adatkezelővel lépett először kapcsolatba.

Sorszám Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt személyes adatok Időtartam
1.       

Google analytics sütik alkalmazása

Az Adatkezelő a sütik segítségével nyomon követi, hogy az érintett hogyan használja a weboldalt. Ez lehetővé teszi számára, hogy kövesse az egyéni használatra vagy a nagyobb csoportokra vonatkozó mintákat. Ez segíti az Adatkezelőt a weboldal és szolgáltatásai fejlesztésében és javításában, a látogatók igényei és szükségletei alapján.

A sütik segítik továbbá az Adatkezelőt, hogy olyan információkat jelenítsen meg amelyek az érintettek számára érdekesek lehetnek.

hozzájárulás -ga: egyéni azonosító generálása 2 év
_gat: a kérési ráta korlátozására használt süti 1 nap
_gid: az érintettnek a weboldal használata során tanúsított magatartására vonatkozó információkat kezel 1 nap

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok forrása: az Adatkezelők az adatokat a weboldal alkalmazása során rögzíti.

A személyes adatok címzettjei:

·        Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írország)

·        Bende Katalin egyéni vállalkozó (2835 Tata-Agostyán, Vasvári köz 2.)

2.       

Cookiebot sütik alkalmazása

A Weboldal a látógatók sütikkel kapcsolatos választását rögzíti és a későbbi látogatások során alkalmazza.

hozzájárulás CookieConsent: sütibeállítások megjegyzése 1 év

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok forrása: az Adatkezelők az adatokat a weboldal alkalmazása során rögzíti.

A személyes adatok címzettjei:

Cybot A/S

székhely: 1058 Copenhagen, Havnegade 39, Dánia

Az Adatkezelők a kezelt személyes adatokat jogszabályban meghatározott esetben, hatósági megkeresésre továbbítják a hatáskörrel rendelkező szerv részére.

ÉRINTETTI JOGOK

Az adatkezeléssel érintett természetes személyeket az adatkezeléssel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg.

1.               Tájékoztatás kérése, hozzáférés:

Az érintettek az Adatkezelő elérhetőségein bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen, az alábbi információk megadását kérheti:

a) az adatkezelés céljai,
b) az érintett személyes adatok kategóriái,
c) címzettek, akikkel a személyes adatait közölték vagy közölni fogják,
d) a személyes adatai tárolásának tervezett időtartama,
e) személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy kezelésének korlátozására, és ilyen személyes adatok kezelésével szembeni tiltakozásra vonatkozó jogairól szóló tájékoztatás
f) panasz benyújtásának jogáról,
g) arról, hogy személyes adatai alapján automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is) az alkalmazott logikára, adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.

A tájékoztatást az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül adja meg. Válaszát elsősorban olyan formában küldi, ahogy a tájékoztatás iránti kérelmet az érintett előterjeszti.

Az adott naptári évben adott első tájékoztatás ingyenes. Ugyanazon adatkörre vonatkozó ismételt tájékoztatásért az Adatkezelő ügyintézési díjat számít fel, feltéve, hogy az ismételt tájékoztatás során jogsértés nem volt megállapítható, illetve az adatok helyesbítésére nem került sor.

A felszámítható díj érintett adatonként bruttó 1.000.- Ft.

2.    Helyesbítés

Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre áll, azt megküldi az Adatkezelőnek, a személyes adatokat az Adatkezelő helyesbíti.

3.    Személyes adatainak törlése

A kezelt személyes adatot az Adatkezelő törli, ha

a) kezelése jogellenes;
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) az adatkezelésre már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtötték;
e) a személyes adatot jogszabályi kötelezettség érdekében törölni kell.

4.    Személyes adatok kezelésének korlátozása

Az adatkezelés korlátozására az alábbi esetekben kerülhet sor:

a) ha az érintett vitatja az Adatkezelő által kezelt személyes adatok pontosságát, (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig az Adatkezelő az adatok helyességét ellenőrzi);
b) ha az adatkezelés jogellenes, és az érintett a személyes adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
c) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett az adatokat jogi igényei előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében igényli.
d) ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig megállapításra nem kerül, hogy az érintett, vagy az Adatkezelő jogos érdekei élveznek-e elsőbbséget az adott esetben).

Az adatkezelés korlátozása alatt a tároláson kívül adatkezelési tevékenységet az Adatkezelő nem végez. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogja az Adatkezelő.

5.    Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat a személyes adatainak a közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen. Az érintett a hírlevélben biztosított tájékoztatás alapján az ott szereplő linkre kattintva közölheti a tiltakozást.

6.    Panasz

Amennyiben az Adatkezelő által végzett adatkezelés magára nézve sérelmesnek tartja, az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál panaszt terjeszthet elő.

7. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.

8. Kártérítés és sérelemdíj

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével az érintettnek vagy másnak az Adatkezelő kárt okozna, akkor azt az érintett, illetve a kárt szenvedő személy jogosult az Adatkezelővel szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig a jogsérelem az érintett személyiségi jogát értené, jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Kártérítési, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terheli az Adatkezelőt, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Az igényérvényesítés módja

1.    Adatkezelő megkeresése

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során az Adatkezelő nem jár el jogszerűen, észrevételét, illetve igényét először az Adatkezelővel a táblázat első sorában feltüntetett elérhetőségek valamelyikén közölheti annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassa, kezelhesse.

2.    Az adatvédelmi hatósághoz fordulás

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a NAIH-nál panaszt kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:
honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1055 Budapest Falk Miksa u. 9-11.
postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

3.    Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.